Τα Ιερά μας Εξωκλήσια στα Στάγειρα... 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις ...

Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστώς τῆς ἀθλίας ψυχῆς μου καί ταλαιπώρου μου ζωῆς, μή ἐγκανταλίπῃς με τόν ἁμαρτωλόν, μηδέ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ διά τήν ἀκρασίαν μου` μή δώης χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι κατακυριεῦσαί μου τῇ καταδυναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος` κράτησον τῆς ἀθλίας καί παρειμένης χειρός μου, καό ὁδήγησόν με εἰς ὁδόν σωτηρίας. Ναί, ἁγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ,...

ΙΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Μήνας Ἀπρίλιος 

09.04.2021  Παρασκευή,   Δ΄ Χαιρετισμοί στην Παναγία στις 19:00.

10.04.2021 ΣΑΒΒΑΤΟ Δ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.   Τεραντίου, Πομπηΐου, Μαξίμου, Ἀφρικανοῦ μαρτύρων. Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Πατριάρχου Κων/Πόλεως τοῦ Ἱερομάρτυρος.

11.04.2021 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ.  ωάννου Ὁσίου τοῦ συγγραφέως τῆς Κλίμακος. Ἀντίπα Ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου Περγάμου, Τρυφαίνης ὀσίας.                                                                                                                                                                     Ἦχος γ΄. Ἑωθινόν ΙΑ΄.

14.04.2021 ΤΕΤΑΡΤΗ τοῦ Μεγάλου Κανόνος στίς 18:00. Ἀριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου ἐκ τῶν Ο΄ Ἀποστόλων

16.04.2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. (Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος) στίς 19:00.  Ἀγάπης, Εἰρήνης καί Χιονίας τῶν μαρτύρων, Ἀμφιλοχίου τοῦ ἐν Πάτμῳ ὁσίου.

17.04.2021 ΣΑΒΒΑΤΟΝ (τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου). Συμεών Ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Περσίδι καί τῶν σύν αὐτῷ. Ἀγαπητοῦ Πάπα  'Ρώμης, Μακαρίου ὁσίου τοῦ ἐν Χίῳ ἀσκήσαντος.

18.04.2021 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Μαρίας Ὁσίας τῆς Αἰγυπτίας. Ἰωάννουὁσίου, Σάββα τοῦ Γότθου.                                                                          Ἦχος δ΄. Ἑωθινόν Α΄.

24.04.2021 ΣΑΒΒΑΤΟΝ πρό τῶν Βαΐων. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου. Ἐλισάβετ ὁσίας, Σάββα τοῦ Στρατηλάτου μάρτυρος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 

ΓΙΑ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πατήστε επάνω στο Ημερολόγιο 2021 της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού και ξεφυλλίστε τις σελίδες του... 


( ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 3,14-19)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙ, ΕΠΙΓΝΩΣΙ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙ...

14 Γι' αὐτό γονατίζω καί προσεύχομαι στόν Πατέρα του Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, 15 ἀπό τόν ὁποῖο ἔχει τήν ὕπαρξι κάθε γένος στούς οὐρανούς καί στή γῆ (ἄγγελοι δηλαδή καί ἄνθρωποι), 16 γιά νά σᾶς κάνῃ, σύμφωνα μέ τόν ἔνδοξο πλοῦτο του, νά εἶσθε ἰσχυροί μέ δύναμι διά τοῦ πνεύματός του στόν ἐσωτερικό ἄνθρωπο, 17 να κατοικῇ ὁ Χριστός διά τῆς πίστεως στίς καρδιές σας, νά εἶσθε ριζωμένοι καί θεμελιωμένοι μέ ἀγάπη, 18 γιά νά μπορέσετε νά καταλάβετε μαζί μέ ὅλους τούς ἀγίους ( τούς χριστιανούς) ποιό εἶναι τό πλάτος καί τό μῆκος καί τό βάθος καί τό ὕψος (τοῦ θείου ἐλέους καί τῆς σωτηρίας), 19 καί νά γνωρίσετε βιωματικά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τή γνῶσι, γιά νά πλουτισθῆτε μέ ὅλο τόν πλοῦτο τοῦ Θεοῦ.    


ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ...


Παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2021  | ΕΡΤ


Μάθετε πρώτοι τα νέα!