Ἱερό Παρεκκλήσιο τοῦ                                  Ἁγίου Μοδέστου