2020-06-08

Ὁ καρπός δέ τοῦ Πνεύματος συνίσταται σέ κάθε ἀγαθωσύνη καί καλοσύνη καί ἀρετή.

Νά ἐξετάζετε τί εἶναι εὐάρεστο στόν Κύριο.

Γνωρίζουμε ἀπό την παιδική μας ἡλικία τό ποιό εἶναι τό σωστό καί αὐτό πρεπει να κάνουμε.

Καί νά μήν ἔχετε σχέσι μέ τά ἄκαρπα ἔργα τοῦ σκότους, ἀλλά μᾶλλον καί νά τά ἐλέγχετε. Πρέπει νά βλέπουμε τά ἔργα τοῦ πονηροῦ ἀκόμα καί Ἐκεῖνα δέ, πού γίνονται ἀπ' αὐτούς κρυφά, εἶναι ντροπή καί νά τά ἀναφέρῃ κανείς.

Ὅλα ὅμως τά πράγματα, ὅταν ρίπτεται ἐπάνω τους τό φῶς, γίνονται φανερά.

Καί κάθε τι, πού γίνεται φανερό, εἶναι πλέον φατεινό (Ὅπως δέ ὅλα τά πράγματα, πού εἶναι στό σκότος, ὅταν κάτω ἀπό τό φῶς φανερώνωνται, γίνονται φωτεινά, ἔτσι καί οἱ ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι, ὅταν μέ τόν ἔλεγχο ἀπό τό σκότος τῆς ἁμαρτίας ἔρχωνται σέ μετανοία, ὅταν μέ ἄλλες λέξεις βγαίνουν ἀπό τό σκοτεινό τάφο τοῦ Πνευματικοῦ θανάτου, δέχονται τό φῶς τοῦ Χριστοῦ και γίνονται φωτεινοί).

Γι' αὐτό λέγειꞏ Σήκω ἐσύ, πού κοιμᾶσαι, καί ἀναστήσου ἐκ νεκρῶν (ἀπό τήν κατάστασι τῆς πνευματικῆς νέκρας), καί θά σέ κάνῃ φωτεινό ὁ Χριστός.

Προσέχετε, λοιπόν, πῶς ἀκριβῶς συμπεριφέρεσθε. Μή συμπεριφέρεσθε ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί. Ν' ἀξιοποιῆτε τό χρόνο, διότι οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές.

Γι' αὐτό νά μήν εἶσθε ἄφρονες ἀλλά νά καταλαβαίνετε ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ Κυρίου.

Καί νά μή μεθᾶτε μέ κρασί, πρᾶγμα πού εἶναι ἀσωτία, ἀλλά νά γεμίζετε μέ Πνεῦμα (νά μεθᾶτε μέ τή χάρι του Ἁγίου Πνεύματος).

Καί νά τέρπετε τούς εὐτούς σας μά ψαλμούς καί ὕμνους καί ᾠδές πνευματικές, τραγουδώντας καί ψάλλοντας μέ τήν καρδιά σας στόν Κύριο.