ΑΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΚΑΚΑ...

2020-12-12

ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΣΑΕΙΣ 3 12-16

ΑΠΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΚΑΚΑ...

12 Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καί ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότηταν μακροθυμίαν, 13 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καί χαριζόμενοι ἑαυτοίς ἐάν τις πρός τινα ἔχει μορφήν∙ καθώς καί ὁ Χριστός ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτω και ὑμεῖς. 14 Ἐπί πᾶσι δέ τούτοις τήν ἀγάπην, ἥτις ἐστί σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 15 Καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἥν καί ἐκλήθητε ἐν ἑνί σώματι. Καί εὐχάριστοι γίνεσθε. 16 Ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καί νουθετοῦντες ἑαυτούς, ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν χάριτι ᾄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ...

12 Ως εκλεγμένοι από το Θεό, αφιερωμένοι σ' αυτόν και αγαπημένοι του ενδυθείτε λοιπόν σπλαγχνικά αισθήματα, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. 13 Να ανέχεσθε ο ένας τον άλλο, και να συγχωράτε ο ένας τον άλλο, όταν κανείς έχει κάτι εις βάρος άλλου. Όπως και ο Χριστός σας συγχώρησε, έτσι και σεις. 14 Πάνω δε απ' όλα ενδυθείτε την αγάπη, η οποία δένει τον άνθρωπο με την τελειότητα. 15 Και η ειρήνη του Θεού ας πρυτανεύει στις καρδιές σας. Γι' αυτήν και κληθήκατε ως ένα σώμα. Και να γίνεσθε ευχάριστοι ( μεταξύ σας). 16 Ο λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σε σας πλουσίως. Να διδάσκετε και να διαφωτίζετε ο ένας τον άλλο μα κάθε σοφία. Με ψαλμούς και ύμνους και ωδές πνευματικές να υμνείτε τον Κύριο από την καρδιά σας με ευγνωμοσύνη.