ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΣΤΑ ΣΤΑΓΕΙΡΑ...!

2021-04-02

                  Στή γενέτειρα τοῦ Ἀριστοτέλη, τά γραφικά Στάγειρα, ἐτέλεσε τήν Τετάρτη 31η Μαρτίου τ.ἒ. στίς 7 τό βράδυ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ τήν Ἀκολουθία τῆς θ΄ Ὣρας καί κατόπιν τήν κατανυκτική Ἑσπερινή Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, ἀκολουθούμενος ἀπό τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα. Συμπροσευχόμενοι καί βοηθοῦντες στά ψάλματα καί ἀναγνώσματα τῶν Ἀκολουθιῶν ὁ Παν. Ἀρχιμ. π. Εὐστράτιος Λιασής καί ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Αἰδ. Πρωτ. π. Νικόλαος Γιαννούλης.

                     Οἱ Ἐνορίτες τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου σέ ἱκανό ἀριθμό, παρά τά μέτρα γιά τόν κορωναϊό, πλαισίωσαν τήν ἑσπερινή αὐτή ἱκεσία πρός τόν Βασιλέα τῆς Δόξης, μέ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο τῆς Κωμοπόλεως κ. Δημήτριο Φαναρᾶ καί τόν Πρόεδρο τῆς Β΄βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως καί Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Κεφαλᾶ.

                Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἑρμήνευσε τό θεολογικό καί λειτουργικό περιεχόμενο τῆς Προηγιασμένης Λειτουργίας τῶν Τιμίων Δώρων, παρουσιάζοντας τό "Χερουβικό" τῆς μυστικῆς αὐτῆς τετελειωμένης Θυσίας, δηλαδή τόν Ὓμνο "Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σύν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν · ἰδού γάρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεύς τῆς Δόξης. Ἰδού θυσία μυστική τετελειωμένη δορυφορεῖται · πίστει καί πόθῳ προσέλθωμεν, ἳνα μέτοχοι ζωῆς αἱωνίου γενώμεθα". Δηλαδή, "Tούτη τήν ὣρα οἱ οὐράνιες ἀγγελικές δυνάμεις μαζί μας ἀόρατα προσφέρουν λατρεία στόν Θεό. Γιατί ἀληθινά εἰσέρχεται καί περνᾶ δίπλα μας ὁ Βασιλεύς τῆς Δόξης. Στά χέρια τά δικά μας καί τῶν ἀγγέλων βαστάζεται μυστική καί ὁλοκληρωμένη θυσία, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας. Ἂς προσέλθουμε μέ πίστη καί πόθο, ὣστε νά γίνουμε μέτοχοι τῆς αἰώνιας ζωῆς!"

                Κατέληξε λέγοντας ὃτι ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία συνεστήθη ἀπό τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας γιά νά καλύψη καί νά πληρώση τόν πόθο τῶν πρώτων, ἀλλά καί τῶν χριστιανῶν ὃλων τῶν αἰώνων, νά μετέχουμε στό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου μας πολλές φορές κατά τή διάρκεια τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, κατά τήν ὁποία κατά τίς καθημερινές, πλήν Σαββάτου καί Κυριακῆς, δέν τελεῖται ὁλοκληρωμένη Θεία Λειτουργία, εἲτε τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου , εἲτε τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.

                Μετά τό πέρας τῆς Ἀκολουθίας μαζί μέ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, ὁ Ἐπίσκοπός μας ἐπιθεώρησε τίς ἐργασίες ἀποπερατώσεως τοῦ Πρεσβυτερίου τῆς Ἐνορίας, δηλαδή τοῦ παπαδόσπιτου, τό ὁποῖο συντόμως θά παραδοθῆ στόν Ἐφημέριο καί τήν οἰκογένειά του, πρός δόξαν Θεοῦ.