ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ...

2021-01-08

(Ματθ. 4, 12-17)

      Ὅποιος εἶναι προετοιμασμένος νά δεχθῇ τόν σπόρο τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, πρέπει νά προσέξῃ τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου: Ἔφυγε ἀπό τήν Ναζαρέτ καί ἤρχισε να κηρύττη: «Ἐπλησίασε ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν». Εἶναι βέβαιος δι' αὐτό, πού ἔρχεται νά δώσῃ εἰς τούς ἀνθρώπους. Ἔχει καί τήν δύναμι νά τό ἐπιβάλλη. Καί ὅμως ἐκλέγει τόν ἀπαλώτερο δρόμο; θέλει νά μᾶς κερδίσῃ μέ τόν λόγο, μέ τήν πειθώ. Οὔτε μέ τήν δύναμι, οὔτε μέ τήν βία, οὒτε μ' ἄλλο τρόπο, ἀπό τόν σεβασμό τῶν ἄλλων, τήν καλή πίστι, τήν ἀλήθεια τῶν λεγομένων.

        Λοιπόν, ὁ σπόρος ἀρχίζει νά πίπτῃ εἰς τούς προετοιμασμένους. Ἀπό ἐδῶ καί πέρα ὀφείλουν νά μή χρησιμοποιήσουν βία, οὔτε δύναμι διά νά κάμουν τόν ἄλλον νά ἀσπασθῇ αὐτό, πού θέλουν (καί τό ὁποῖο μάλιστα πολλές φορές, δέν μποροῦν νά εἶναι βέβαιοι ὅτι εἶναι τό ὀρθότερον). Μόνον καλούς καί πειστικούς λόγους, μόνον πειθώ.

       Ἄν κάμουν ἔτσι, ἀκολουθοῦντες τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου, ἔκαμαν τό πρῶτο βῆμα, πρός τήν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ

«Εἰ δέ ζῆλον πικρόν ἔχετε καί ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μή κατακαυχᾶσθε καί ψεύδεσθε κατά τῆς ἀληθείας». (Ἰακ. 3,14).

Δηλαδή: Εάν όμως έχετε πικράν ζηλοφθονίαν, μεταξύ σας, φατριασμούς, αντιθέσεις και εριστικόν πνεύμα εις την καρδίαν σας, μην αλαζονεύεσθε ότι είσθε ανώτεροι από τους άλλους και ψεύδεσθε έτσι εναντίον της χριστιανικής αληθείας, της οποίας εν τούτοις θέλετε να παρουσιάζεσθε ως διδάσκαλοι