ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ...

2021-05-05

"Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα Άγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται".

(Κατά την ημέρα εκείνη, την πρώτη της εβδομάδας, ενώ πλέον είχε βραδιάσει και οι θύρες του σπιτιού, όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι οι μαθητές, ήσαν κλεισμένες για τον φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ξαφνικά ο Ιησούς, στάθηκε στο μέσο και τους λέγει· "ειρήνη ας είναι σε σας". Και αφού είπε τούτο, έδειξε σε αυτούς τα χέρια και την πλευρά Του, για να δουν τα σημάδια των πληγών και πιστέψουν ότι Αυτός είναι ο διδάσκαλός τους.

Και τότε οι μαθητές, όταν είδαν τον Κύριο αναστημένο, χάρηκαν. Είπε, λοιπόν, τότε σε αυτούς ο Ιησούς· "ειρήνη σε σας. Όπως έστειλε εμένα ο Πατήρ, για να τελειώσω το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εγώ στέλνω εσάς, να μεταφέρετε στους ανθρώπους τη σωτηρία".

Και αφού είπε τούτο, φύσησε στα πρόσωπά τους την ζωογόνο πνοή της νέας ζωής και τους είπε· "λάβετε Πνεύμα Άγιο. Σε όποιους συγχωρείτε τις αμαρτίες, θα είναι συγχωρημένες και από τον Θεό. Σε όποιους όμως τις κρατείτε άλυτες και ασυγχώρητες, θα μείνουν αιωνίως ασυγχώρητες).