ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ 4-16 ΜΑΪΟΥ 2020

2020-05-04

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Ἀρ. Πρωτ.:229                                           Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 4ῃ Μαΐου 2020


Πρός

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,

Τά Ἡγουμενοσυμβούλια καί

Τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί

Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εἰς τάς Ἓδρας των

Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοι, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος Ἀρχιερατικοῦ Ἡμῶν Γράμματος εὐχαρίστως κοινοποιοῦμεν Ὑμῖν τά μέτρα Ὑγιεινῆς τά ἰσχύοντα διά τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Προσκυνήματα καί τά Εὐαγῆ Καθιδρύματα τῆς καθ' Ἑλλάδα Ἐκκλησίας ἀπό 4ης ἓως 16ης Μαΐου τ.ἒ. πρός ἀποφυγήν τῆς διαδόσεως τῆς πανδημίας τοῦ Κορωναϊοῦ, δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθμ. 3020 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ( Ἀρ. Πρωτ. 1875-809/ 02-05-2020) καί συνῳδά τῇ ὑπ' ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ. οἰκ. 27807/2.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1643) Κοινῇ Ὑπουργικῇ Ἀποφάσει (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας - Θρησκευμάτων καί Ὑγιείας.

Ἀδελφοί, καί δημοσίως ἒχομεν ἐκφράσει ὡς Ἐπίσκοπος τόν παραπικρασμόν καί τήν δυσφορίαν Ἡμῶν διά τά ληφθέντα παρά τῆς Πολιτείας μέτρα πρός ἀποφυγήν διαδόσεως τῆς πανδημίας καί ἰδίως διά τήν ἐξάντλησιν τῆς αὐστηρότητος τῶν μέτρων τούτων ἢ καλύτερον τοῦ μένους ὡρισμένων κυρίων Ὑπουργῶν πρός τῆν Ἁγίαν μας Ἐκκλησίαν, ἰδίως κατά τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος Ὑμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὃμως, σύν Θεῷ, ταῦτα τά μέτρα φαίνεται ὃτι βαίνουν ἐλαττούμενα, κατόπιν τῆς ἐπιδείξεως σωφροσύνης καί ἐξαιρέτου διαθέσεως συνεργασίας μετά τῶν Ἀρχῶν τοῦ εὐλογημένου Λαοῦ μας. Δέν ἀποκρύπτομεν ὃμως τήν ὀργήν μας διά τήν μή εὐγενικήν συμπεριφοράν καί τήν παχυλήν ἀδιαθεσίαν ἀποδόσεως τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ πρός τήν Ἁγιωτάτην Ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου μας, τήν καί τροφόν τοῦ Ἡμετέρου Γένους, δηλαδή τῆς ἐπιδείξεως σεβασμοῦ πρός τό σύστημα τῆς Συναλληλίας καί τῶν διακριτῶν ρόλων Πολιτείας καί Ἐκκλησίας τῶν ἐν τῷ Συντάγματι κατωχυρωμένων, ἀπό μέρους τῆς Δημοκρατικῶς ἐκλεγμένης Κυβερνήσεώς μας!

Ὃμως, κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομον "Συγγνώμη ἐκ τοῦ Τάφου ἀνέτειλεν" καί στοιχοῦντες τῇ Ὀρθοδόξῳ Παραδόσει, παρακαλοῦμεν τήν ἀγάπην Σας, ἒστω καί ἂν "ἐτρώθημεν τήν πλευράν...", τηρήσατε καί ἐφαρμόσατε τά ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί τῆς Πολιτείας συναποφασισθέντα μέτρα, συμβάλλοντες οὐσιαστικῶς καί διά τούτου εἰς τήν ἀναγκαίαν διά τό Ἒθνος μας, κατά τήν ὣραν ταύτην, ἑνότητα καί ὁμοψυχίαν, βέβαιοι ὂντες ὃτι "ἒστι δίκης ὀφθαλμός, ὃς τά πάνθ' ὁρᾶ..."! ( Μένανδρος).

Ἐπί δέ τούτοις, καί ἀφοῦ παρεκαλέσομεν πάλιν καί πολλάκις ἃπαντας νά προσέχητε τούς ἑαυτούς Σας καί τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα, ὃ Κύριος ἐνεπιστεύσατο Ὑμῖν, Σᾶς ἀσπαζόμεθα ἀναστασίμως ἐν φιλήματι ἁγίῳ!

Μετα πατρικῶν εὐ­χῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ