ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

2020-08-19
Ὥ, Ἐλεῆμον Κύριε, φώτισε τούς Λαούς Σου νά Σέ γνωρίσουν, νά γνωρίσουν τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης Σου!
Ἐλεῆμον Κύριε, δῶσε τή χάρη Σου σ' ὅλους τούς Λαούς τῆς γῆς, γιατί χωρίς τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιο δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά Σέ γνωρίσει καί νά ἐννοήσει τήν ἀγάπη Σου.
Κύριε, στεῖλε μας, τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιο, γιατί Σύ καί κάθε τί δικό Σου γνωρίζεται μόνο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό πού ἔδωσες πρῶτα στόν Ἀδάμ, ὕστερα στούς ἁγίους προφῆτες καί μετά στούς Χριστιανούς.
Δώσε, Κύριε, σ' ὅλους τούς Λαούς Σου νά καταβάλουν τήν ἀγάπη Σου καί τή γλυκύτητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος‧ γιά νά λησμονήσουν οἱ ἄνθρωποι τήν πίκρα τῆς γῆς, νά ἐγκαταλείψουν ὅλα τά κακά καί νά προσκολληθοῦν μέ ἀγάπη σέ Σένα καί νά ζήσουν εἰρηνικά, κάνοντας τό θέλημά Σου γιά τή δική Σου δόξα.
Ὤ, Κύριε, κάνε μας ἄξιους γιά τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά κατανοήσουμε τή δόξα Σου καί νά ζήσουμε στή γῆ μέ εἰρήνη καί ἀγάπη. Ἄς μήν ὑπάρχουν πόλεμοι, κακία κι ἐχθροί κι ἄς βασιλεύει μονάχα ἡ ἀγάπη‧ ἔτσι δέν θά χρειάζεται πλέον στρατός καί φυλακές καί ἡ ζωή θά εἶναι εὔκολη σ' ὅλη τή γῆ.
Ὅπως ἀξίωσες ἐμέ τόν ἀμαρτωλό νά Σέ γνωρίσω μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα Σου, μακάρι νά Σέ γνωρίσουν τό ἴδιο οἱ λαοί τῆς γῆς καί νά Σέ ὑμνοῦν μέρα καί νύχτα.
Γνωρίζω Κύριε, πῶς ἀγαπᾶς τόν λαόν Σου, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι δέν καταλαβαίνουν τήν ἀγάπη Σου καί θορυβοῦνται ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς καί οἱ σκέψεις τους εἶναι σάν τά σύννεφα πού παρασύρει ὁ ἄνεμος σ' ὅλα τά μέρη.
Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν λησμονήσει Ἐσένα, τόν Δημιουργό τους, καί ζητοῦν τήν ἐλευθερία τους, χωρίς νά ἐννοοῦν πώς Σύ εἶσαι Ἐλεήμων καί ἀγαπᾶς καί τούς μετανοοῦντας καί τούς δίνεις τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Κύριε, δῶσε τή δύναμη τῆς χάρη Σου, γιά νά Σέ γνωρίσουν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα ὅλοι οἱ λαοί. Ἄς σέ ὑμνοῦν χαρούμενοι, ὅπως ἔδωσες καί σ' ἐμένα τό βδελυρό τή χαρά τῆς ἐπιθυμίας Σου καί ἑλκύεται ἀχόρταγα ἡ ψυχή μου πρός τήν ἀγάπη Σου μέρα καί νύχτα.
Ἐλεῆμον Κύριε, δῶσε τή χάρη Σου σ' ὅλα τά ἔθνη τῆς γῆς γιά νά Σέ γνωρίσουν, γιατί χωρίς τό Πνεῦμα Σου δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἐννοήσει τήν ἀγάπη Σου.
Σέ παρακαλῶ, Κύριε, ἀπόστειλε τό ἔλεος Σου στά παιδιά τῆς γῆς πού ἀγαπᾶς καί δῶσε τους νά Σέ γνωρίσουν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα. Σέ ἱκετεύω, ἄκουσε τήν προσευχή μου καί δῶσε σέ ὅλους νά γνωρίσουν τή δόξα Σου μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Κι ἄν ἔδωσες σ' ἐμέ τόν ἀμαρτωλό τή χάρη νά Σέ γνωρίσω μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα, τότε Σέ ἱκετεύω, Κύριε, νά δώσεις νά Σέ γνωρίσει ὅλος ὁ κόσμος.
Κύριε, δῶσε Πνεῦμα Ἅγιο στή γῆ γιά νά Σέ γνωρίσουν ὅλοι οἱ λαοί καί νά μάθουν τήν ἀγάπη Σου.
Κύριε, ὅλοι οἱ λαοί εἶναι ἔργα τῶν χειρῶν σου. Ἀπομάκρυνε τους τήν ἔχθρα καί τό μίσος καί δῶσε τους μετάνοια, γιά νά γνωρίσουν ὅλοι τήν ἀγάπη Σου.
Κύριε, σκόρπισε τή χάρη Σου στή γῆ. Δῶσε σ' ὅλους τούς λαούς τῆς γῆς νά γευθοῦν τήν ἀγάπη σου, νά μάθουν πώς σύ μᾶς ἀγαπᾶς σάν μητέρα κι ἀκόμη περισσότερο. Γιατί καί ἡ μητέρα νά ξεχάσει τό παιδί της, Σύ ποτέ, γιατί ἀγαπᾶς, ἀπείρως τό πλᾶσμα Σου καί ἡ ἀγάπη δέν μπορεῖ νά λησμονήσει.
Ἐλεῆμον, Κύριε, σῶσε μέ τόν πλοῦτο τοῦ ἐλέους Σου ὅλους τούς λαούς.
Κύριε, δῶσε Σύ ὁ Ἴδιος, νά Σέ γνωρίσουν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα‧ ὅπως ἔδωσε στούς ἀποστόλους τό Ἅγιο Πνεῦμα καί Σέ γνώρισαν, δῶσε ἔτσι καί σ' ὅλο τόν κόσμο νά Σέ γνωρίσει μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα.
Κύριε, ὁ κόσμος χάνεται ἀλυσοδεμένος στήν ἀπόγνωση... δῶσε νά Σέ γνωρίσει ὅλος ὁ κόσμος.
Ἁγίασε μας, Κύριε, καί ὅλοι θά ἁγιασθοῦν ἀπό τό Πνεῦμα Σου καί θά Σέ δοξάσουν ὅλοι οἱ λαοί πάνω στή γῆ καί θά γίνεται τό θέλημα Σου ὅπως στόν οὐρανό ἔτσι καί στή γῆ, γιατί γιά Σένα «πάντα δυνατά ἐστιν».
Κύριε, δῶσε μου νά χύνω δάκρυα γιά τόν ἑαυτό μου καί γιά τήν οἰκουμένη, νά Σέ γνωρίσουν ὅλοι οἱ λαοί καί νά ζήσουν αἰώνια μαζί Σου. Κύριε, ἀξίωσε μας τῆς δωρεᾶς τοῦ ταπεινοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά κατανοήσουμε τή δόξα Σου.
Παράκλητε ἀγαθέ, Σέ ἱκετεύω μέ δάκρυα, παρηγόρησε τίς θλιμμένες ψυχές τοῦ κόσμου Σου. Δῶσε σ' ὅλους τούς λαούς ν' ἀκούσουν τή γλυκιά φωνή Σου: «ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι».
Ναί, Κύριε, ἄκουσε τήν προσευχή τῆς γῆς. Ὅλοι οἱ λαοί ἀδημονοῦν. Ὅλοι χάθηκαν μέσα στίς ἀμαρτίες. Ὅλοι στερήθηκαν τή χάρη Σου καί ζοῦν στό σκοτάδι.
Σέ παρακαλῶ, λοιπόν, Κύριε, ν' ἀποστείλεις στόν κόσμο Σου τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά γνωρίσουν ὅλοι τήν ἀγάπη Σου. Ζέστανε τίς θλιμμένες καρδιές τῶν ἀνθρώπων, γιά νά δοξάζουν μέ χαρά τό ἔλεος Σου.
Κύριε, δῶσε νά γνωρίσουν ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς πόσο μᾶς ἀγαπᾶς καί ποιά θαυμαστή ζωή χαρίζεις σ' ὅσους πιστεύουν σέ Σένα.
Κύριε, δῶσε χαρά στίς θλιμμένες ψυχές αὐτῶν τῶν φτωχῶν ἀνθρώπων‧ στεῖλε τους τό Πνεῦμα Σου, τόν Παράκλητο.
Κύριε, γαλήνεψε τή θύελλα, πάψε τά κύματα, λυπήσου τούς πονεμένους ἀνθρώπους Σου καί σῶσε τους.
Ὤ Κύριε, δῶσε μας τήν ἀγάπη Σου αὐτή, σ' ὅλο τόν κόσμο!
Ὤ Πνεῦμα Ἅγιο, ζῆσε μέσα στίς ψυχές μας.
Γιά νά δοξάζουμε ὅλοι μέ μιά φωνή τόν Ποιητή,
Πατέρα, Υἱό καί Ἅγιο Πνεῦμα.Ἀμήν