Τα Μέτρα των Εκκλησιών έναντι του Κορωναϊού...

2020-05-15

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Ἀρ. Πρωτ.:243                                                        Ἐν Ἀρναίᾳ τῇ 14ῃ Μαΐου 2020

Πρός

Τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια,

Τά Ἡγουμενοσυμβούλια καί

Τά Διοικητικά Συμβούλια τῶν Ἱερῶν Προσκυνημάτων καί

Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῆς καθ' Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Εἰς τάς Ἓδρας των


Ἀγαπητοί Πατέρες καί Ἀδελφοι, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Διά τοῦ παρόντος Ἀρχιερατικοῦ Ἡμῶν Γράμματος κοινοποιοῦμεν Ὑμῖν τά μέτρα Ὑγιεινῆς τά ἰσχύοντα διά τούς Ἱερούς Ναούς, τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Προσκυνήματα καί τά Εὐαγῆ Καθιδρύματα τῆς καθ' Ἑλλάδα Ἐκκλησίας ἀπό 17ης Μαΐου ἓως 5ης Ἰουνίου ἐ.ἒ. πρός ἀποφυγήν τῆς διαδόσεως τῆς πανδημίας τοῦ Κορωναϊοῦ, δυνάμει τῆς ὑπ' ἀριθμ. 3021 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ( Ἀρ. Πρωτ. 2058-869/ 13-05-2020) καί συνῳδά τῇ ὑπ' Ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.οἰκ. 29519/12.5.2020 (ΦΕΚ Β΄1816/12-05-2020) Κοινῇ Ὑπουργικῇ Ἀποφάσει (Κ.Υ.Α.) τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας - Θρησκευμάτων καί Ὑγιείας, μέ θέμα: «Ἐπιβολή προσωρινῶν μέτρων στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἒναντι τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19, γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 17.5.2020 ἓως 5.6.2020».

Ἀδελφοί, διά τῶν ὓπερθεν μέτρων τῆς Πολιτείας καί τῇ συμφώνῳ γνώμῃ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπανερχόμεθα, σύν Θεῷ, εἰς μίαν μορφήν κανονικότητος εἰς τά τελούμενα ἐν Ἐκκλησίαις. Δοξάζομεν, λοιπόν, τόν Ἀναστάντα Κύριόν μας καί Τόν παρακαλοῦμεν γονυπετεῖς ὃπως μή ἐπιτρέψῃ περαιτέρω τόν ταλανισμόν τοῦ φιλοχρίστου ποιμνίου μας, ἐξ αἰτίας πιθανῆς νέας ἐξάρσεως τῆς ἐπαράτου πανδημίας ταύτης, ἀλλά δωρίσηται τῷ Λαῷ Αὐτοῦ ὑγιείαν ἀμφιλαφῆ καί στερράν.

Ἐπειδή, ὡς γνωστόν, τό Πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἑόρτασεν πανηγυρικῶς τήν τοῦ Κυρίου Λαμπροφόρον Ἀνάστασιν, παραγγέλλομεν Ὑμῖν ὃπως ἐπί τῇ Ἀποδόσει τοῦ Ἁγίου Πάσχα, παράσχωμεν αὐτῷ τήν εὐκαιρίαν νά ἑορτάσῃ τήν τῆς Ἀναστάσεως Ἡμέραν ἐν Παννυχίδι λαμπρᾷ! Δηλαδή, κατά τήν Τρίτην, 26ην τρέχοντος μηνός Μαΐου, καί ἀπό ὣρας 21:00 βραδινῆς, ἓως 01:00 πρωϊνῆς τῆς Τετάρτης, 27ης τοῦ αὐτοῦ μηνός, τελέσωμεν τήν Ἀναστάσιμον Παννυχίδα, κατά τόν αὐτόν τρόπον καί τό Ἐκκλησιαστικόν Τυπικόν, ὡς θά ἐτελεῖτο κατά τήν Ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Πάσχα (ἢτοι, κατά Μέγα Σάββατον πρός Κυριακήν τῆς Ἀναστάσεως). Ὀφείλομεν, λοιπόν, ὃπως προσκαλέσωμεν τόν πιστόν Λαόν -λαμπρᾷ τῇ ἐσθῆτι- νά προσέλθῃ ὁμαδικῶς λαμπαδηφόρος διά νά λάβῃ τό Ἀνέσπερον τῆς Ἀναστάσεως Φῶς, νά δοξάσῃ Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί προῃτοιμασμένος δεόντως παρ' Ὑμῶν νά μεταλάβη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τοῦ Ἁγίου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἳματος τοῦ Κυρίου Ἡμῶν! Παρακαλοῦμεν πρός τοῦτο ὃπως φροντίσητε διά τήν ἒλευσιν τοῦ Ἁγίου Φωτός, τοῦ καταυγάσαντος τόν κόσμον καί κατά τό παρόν ἒτος ἐκ τοῦ Παναγίου ἐν Ἰεροσσολύμοις Τύμβου τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ.

Παρακαλοῦμεν ὡσαύτως, καί πρός ἀποφυγήν κακεντρεχῶν σχολίων παρά τῶν καραδοκούντων ὃπως βλάψωσιν τήν Ἐκκλησίαν μας, νά τηρήσητε ἐπακριβῶς ἓως καί 5ης Ἰουνίου τά προβλεπόμενα ὑπό τῶν Ὑγιειονομικῶν Ἀρχῶν μέτρα, πρός δόξαν Θεοῦ καί προστασίαν τοῦ θεοφιλοῦς Λαοῦ Του. Ἐσωκλείομεν δέ συνημμένως Ἐπιμνημόσυνον Δέησιν ὑπέρ ἀναπαύσεως πάντων τῶν ἐκ τῆς λοιμικῆς νόσου κεκοιμημένων ἀδελφῶν ἡμῶν, ἀποσταλεῖσαν πρός τοῦτο παρά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί παραγγέλλομεν ὃπως τελέσητε ταύτην ἂμα τῷ πέρατι τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Κυριακῆς 17ης Μαΐου 2020.

Ἐπί δέ τούτοις, ἀσπαζόμεθα Ὑμᾶς ἐν ἀναστασίμῳ ἁγίῳ φιλήματι, κραυγάζοντες εἰσέτι ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ καί ἀναμένομεν παρ' Ὑμῶν, γοερᾷ τῇ φωνῇ, ὃπως ἀκούσωμεν ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

Μετα πατρικῶν εὐ­χῶν καί εὐλογιῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†Ὁ Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ