.

ΨΗΦΙΔΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

 

Οἱ μέγιστοι φωστῆρες καί Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας, Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καί Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, μέ τόν θεολογικό καί ποιμαντικό τους λόγο, ἐκτός τοῦ ἄλλου πλουσίου καί ἀπεριγράπτου ἔργου τους, στήριξαν καί στηρίζουν τήν οἰκογένεια καί τήν κοινωνία γενικότερα καί ἀγάπησαν ἰδιαίτερα τά παιδιά καί ἐνδιαφέρθηκαν γιά τήν ὀρθή καί...

Ἅγιε Ἄγγελε, ὁ ἐφεστώς τῆς ἀθλίας ψυχῆς μου καί ταλαιπώρου μου ζωῆς, μή ἐγκανταλίπῃς με τόν ἁμαρτωλόν, μηδέ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ διά τήν ἀκρασίαν μου` μή δώης χώραν τῷ πονηρῷ δαίμονι κατακυριεῦσαί μου τῇ καταδυναστείᾳ τοῦ θνητοῦ τούτου σώματος` κράτησον τῆς ἀθλίας καί παρειμένης χειρός μου, καό ὁδήγησόν με εἰς ὁδόν σωτηρίας. Ναί, ἁγιε Ἄγγελε τοῦ Θεοῦ,...

"Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω Σε, καί αίνέσω τό ὄνομά Σου..." Με την ανοχή του Θεού, (Πατέρα μας), όλοι εμείς, βρισκόμαστε στην επίγεια ζωή. Ανήκουμε επομένως στη Στρατευομένη Εκκλησία. Η Εκκλησία μας αναφέρει: "Μή πεποίθατε ἐπ' ἄρχοντες οὐδέ ἐπί υἱούς ἀνθρώπων ἐν οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία" ( Ψ. 145,3) πρέπει να μας συγκλονίζει και να μας προβληματίζει....

12 Ἐνδύσασθε οὖν, ὡς ἐκλεκτοί τοῦ Θεοῦ ἅγιοι καί ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότηταν μακροθυμίαν, 13 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καί χαριζόμενοι ἑαυτοίς ἐάν τις πρός τινα ἔχει μορφήν∙ καθώς καί ὁ Χριστός ἐχαρίσατο ὑμῖν, οὕτω και ὑμεῖς. 14 Ἐπί πᾶσι δέ τούτοις τήν ἀγάπην, ἥτις ἐστί σύνδεσμος τῆς τελειότητος. 15 Καί ἡ εἰρήνη...

Όπως είδαμε στην Εκκλησιαστική ιστορία, η πρώτη και η δεύτερη Οικουμενικές Σύνοδοι (325-381μ.Χ), διατυπώσαμε μέσα σε δώδεκα «Άρθρα», τη διδασκαλία του χριστιανισμού για τον Τριαδικό (Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα), για το Μυστήριο της Σωτηρίας, για την Εκκλησία και τη μέλλουσα ζωή.